ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและพัฒนาการของระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ ประเภทของระบบปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานการศึกษา

 

จุดมุ่งหมายรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การฝึกใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสมทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้นักเรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ ดังนี้

1. บอกความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการ ประเภทและโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ได้

2. บอกความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบและประเภทของระบบปฏิบัติการได้

3. อธิบายโครงสร้างคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ 

4. อธิบายบทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดการระบบอินพุต/เอาต์พุตได้

5.  อธิบายบทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดการไฟล์ได้

6. อธิบายบทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดการหน่วยความจำหลักได้

7. อธิบายบทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดการโปรเซสได้

8. อธิบายบทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดการระบบเครือข่ายได้

9. ฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการได้

10.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

 

เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 6

แบบฝึกปฏิบัติที่ 1

บทที่ 8

บทที่ 9

บทที่ 11